Obchodní podmínky

Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím specifikovaným v odst. 1.2. těchto Všeobecných obchodních podmínek v oblasti prodeje zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tedy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na internetové adrese www.cukrastvi-viktoria.cz, příp. prostřednictvím dalších prostředků komunikace na dálku popsaných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

1.2. Prodávajícím je obchodní společnost Cukrářství Viktoria s.r.o., IČ : 271 26 404, se sídlem v Praze 12, Lysinská 1863/44, PSČ 143 00. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98249 (dále jen jako „Prodávající“).

1.3. Právní vztahy Prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími, především pak zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávce zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.5. Ustanovení odchylná od těchto Všeobecných obchodních podmínek lze sjednat pouze v samostatně uzavřené písemné kupní smlouvě, přičemž odchylná ujednání v takovéto kupní smlouvě mají přednost od ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která nejsou v rozporu s ustanovením sjednané kupní smlouvy, jsou nedílnou součástí takové kupní smlouvy.

Bezpečnost a ochrana informací

2.1. Při zpracování osobních údajů se Prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení GDPR“).

2.2. Správcem osobních údajů je Prodávající. Právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, v některých případech také souhlas subjektu údajů, oprávněný zájem Prodávajícího nebo povinnost, kterou Prodávajícímu ukládá zákon. Účelem zpracování osobních údajů je zejména uzavření a plnění kupní smlouvy, komunikace se zákazníky a péče o ně mimo rámec uzavřené kupní smlouvy (vyřizování dotazů na dostupnost zboží apod.), vedení a správa uživatelských účtů a marketingová činnost (zasílání obchodních sdělení a informací).

2.3. Prodávající zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné k naplnění konkrétního účelu zpracování. Jedná se zejm. o tyto osobní údaje (rozsah je určován především charakterem objednaných služeb či platební metodou): jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, adresa dodání zboží, číslo bankovního účtu. Prodávající nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) ve smyslu čl. 9 Nařízení GDPR.

2.4. V případě, kdy dochází ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn kdykoli svůj souhlas odvolat. Souhlas je možné odvolat zasláním emailu na adresu Prodávajícího info@cukrarstvi-viktoria.cz, případně telefonicky na tel. č. +420 222 710 337, +420 737 352 495 či písemně na adresu Prodávajícího Cukrářství Viktoria s.r.o., Praha 12, Lysinská 1863/44, PSČ 143 00.

2.5. Prodávající zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně je uchovává po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů nejméně 10 let), jakož i po dobu přiměřenou k ochraně práv Prodávajícího, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu. V případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů zpracovává Prodávající osobní údaje po dobu udělení souhlasu a maximálně 14 dní poté, co subjekt údajů svůj souhlas odvolal.

2.6. Prodávající uplatňuje vhodná technická a organizační opatření k ochraně zpracovávaných osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, sdělování, úpravám, náhodnému nebo nedovolenému zničení či náhodné ztrátě.

2.7. Prodávající může pověřit zpracováním údajů třetí osobu (zpracovatele). Jedná se zejména o zpracovatele zajišťující pro Prodávajícího služby v oblasti distribuce zboží (rozvoz) či platebního styku. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám Prodávající.

Práva a povinnosti stran

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Seznam zboží má informativní charakter a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží; ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Webové rozhraní také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, přičemž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech doručování zboží v rámci území České republiky.

3.2. Objednávku zboží provede kupující některým ze způsobů uvedených v čl. 5.1. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3.3. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace objednávky Prodávajícím, tj. potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího některým ze způsobů uvedených v čl. 5.5. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3.4. Uzavřením kupní smlouvy:

 • vzniká Prodávajícímu povinnost objednané zboží v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami kupujícímu odevzdat.
 • vzniká kupujícímu povinnost objednané zboží odebrat a zaplatit celkovou cenu, a to včetně nákladů na rozvoz zboží, byl-li stranami sjednán (viz čl. 6.2.).

3.5. U zboží, jehož konečná kupní cena včetně DPH je vyšší než 2000,- Kč, je Prodávající oprávněn před dodáním zboží požadovat zaplacení přiměřené zálohy, a to podle povahy věci až do výše 50 % této celkové ceny. V případě, že kupující tuto zálohu neuhradí v přiměřené lhůtě určené Prodávajícím, je Prodávající oprávněn od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit a objednané zboží kupujícímu nedodat.

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Ceny

4.1. Ceny uvedené u jednotlivých výrobků jsou platné v momentě, kdy kupující učiní objednávku. Do té doby si prodávající vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předešlého upozornění.

Objednávání

5.1. Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na adrese http://www.cukrarstvi-viktoria.cz;
 • elektronickou poštou na adrese info@cukrarstvi-viktoria.cz;
 • faxem nebo telefonicky na tel. číslech +420 222 710 337 nebo +420 737 352 495, a to za cenu účtovanou telefonními operátory pro běžné hovorné.

5.2. Objednávky prováděné v rámci elektronického obchodu jsou uskutečňovány prostřednictvím objednávkového formuláře. V ostatních případech je v objednávce nutné uvést následující údaje:

 • úplné označení kupujícího (jméno a příjmení);
 • kód a název zboží dle ceníku;
 • jednotkovou cenu;
 • dodací adresu, případně též emailový nebo telefonický kontakt;
 • veškeré další informace nebo požadavky, které kupující k objednávce má.

5.3. Po odeslání objednávky Prodávajícímu se objednávka pro kupujícího stává závaznou. V případě objednávky učiněné prostřednictvím elektronického obchodu se pak objednávka stává závaznou stiskem tlačítka odeslat, které je součástí objednávkového formuláře.

5.4. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

5.5. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky zprávou zaslanou prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu kupujícího (adresa, ze které byla odeslána objednávka, příp. adresa uvedená v objednávkovém formuláři). V případě telefonických objednávek potvrdí Prodávající kupujícímu přijetí objednávky ústně, není-li stranami domluveno jinak.

5.6. Objednávka učiněná prostřednictvím elektronického obchodu je po svém odeslání archivována v databázi Prodávajícího. Kupující má po uskutečnění objednávky možnost jejího vytištění. Objednávku je možno činit pouze v českém nebo slovenském jazyce.

5.7. Kupující má možnost se zaregistrovat na stránkách elektronického obchodu, a to prostřednictvím zaškrtnutí políčka „Chci se registrovat“, jež je součástí objednávkového formuláře. Tím dojde k vytvoření uživatelského účtu kupujícího, z něhož může kupující provádět objednávky zboží bez nutnosti opětovného vyplňování svých údajů (dále jen jako „uživatelský účet“).

5.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

5.9. Prodávající může uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující závažně poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek).

Nákupní a dodací podmínky

6.1. Dodací lhůta zboží je mezi kupujícím a Prodávajícím domluvena individuálně dle charakteru objednávky na konkrétní datum dodání. V objednávce zboží sdělí kupující Prodávajícímu požadované datum dodání zboží a Prodávající jej potvrdí, případně po dohodě s kupujícím stanoví jiné datum dodání. V případě, kdy Prodávající nemůže dodat zboží v termínu požadovaném kupujícím, má kupující právo svou objednávku zrušit a Prodávající je povinen mu bez zbytečného odkladu vrátit veškeré finanční prostředky, které na základě objednávky od kupujícího obdržel.

6.2. Objednané zboží je možné si vyzvednout přímo v provozovně Prodávajícího na adrese Praha 12, Lysinská 1863/44, PSČ 143 00, případně si lze u Prodávajícího za úplatu jeho dodání objednat. Náklady na dodání jsou účtovány v závislosti na vzdálenosti od provozovny Prodávajícího, a to podle jednotlivých cenových pásem, která jsou zobrazena na internetových stránkách Prodávajícího v sekci „Rozvoz“. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, Prodávající zabezpečuje dopravu výhradně po území Hlavního města Prahy. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.

6.3. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem na dodacím listu, nebude na dodatečně zjištěné zjevné vady (poškození, barva, tvar apod.) věci brán zřetel.

6.4. Kupující se zavazuje nahradit Prodávajícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s nutností opakovaného doručení zboží, resp. náklady vzniklé v souvislosti s náhradním doručením zboží.

Platební podmínky

7.1. Cenu zakoupeného zboží včetně případných nákladů na rozvoz zboží (dále jen „kupní cena“) je možno uhradit:

 1. v hotovosti při převzetí zboží,
 2. bankovním převodem na účet Prodávajícího na základě údajů (variabilní symbol a číslo účtu) uvedených ve zprávě od Prodávajícího potvrzující přijetí objednávky dle čl. 5.5. těchto Všeobecných obchodních podmínek; k dodání zboží přistoupí Prodávající až po připsání příslušné částky na svůj bankovní účet,
 3. platební kartou prostřednictvím platební brány.

7.2. Zboží bude Kupujícímu předáno až po zaplacení celé kupní ceny. Kupní cena je splatná nejpozději v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Neuhradí-li kupující kupní cenu včas, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.3. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny majetkem Prodávajícího.

Skladovací podmínky a reklamace

8.1. Minimální trvanlivost cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně je 24 hodin od dodání zboží. Veškeré výrobky přitom musí být celou dobu skladovány při teplotě do 5°C.

8.2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice. Zboží lze reklamovat u prodávajícího výhradně v jeho provozovně na adrese Praha 12, Lysinská 1863/44, PSČ 143 00. U cukrářské výroby a studené kuchyně pak nejpozději do 24 hodin od dodání zboží.

Odstoupení od smlouvy

9.1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzala zboží. V případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzala poslední dodávku zboží; v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu pak lhůta pro odstoupení od smlouvy běží ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzala první dodávku zboží.

9.2. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

9.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání, a to buď dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem na adresu: Cukrářství Viktoria s.r.o., Praha 12, Lysinská 1863/44, PSČ 143 00, email: info@cukrarstvi-viktoria.cz. Kupující může k odstoupení od smlouvy využít následující vzor oznámení odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Cukrářství Viktoria s.r.o., Praha 12, Lysinská 1863/44, PSČ 143 00
Adresa elektronické pošty: info@cukrarstvi-viktoria.cz
Telefon: 222 710 337

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží: ………
Datum převzetí zboží: ………
Číslo objednávky: ………
Jméno a příjmení kupujícího: ………
Adresa kupujícího: ………
Číslo účtu kupujícího: ……… (pouze pro případ, kdy chce kupující vrátit peníze převodem na účet)
Datum: ………
Podpis ……… (pouze pokud je oznámení zasíláno v listinné podobě)

9.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

9.5. Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí Prodávající kupujícímu obdržené finanční prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, a to všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který byl Kupujícím zvolen pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak. Kupujícímu tím nevzniknou žádné další náklady. Platba bude Kupujícímu vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo dříve, prokáže-li Kupující, že zboží odeslal zpět, a to podle toho, co nastane dříve.

9.6. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, kupující zašle zpět nebo je předá na adrese Cukrářství Viktoria s.r.o., Praha 12 Lysinská 1863/44, PSČ 143 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

9.7. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

9.8. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

9.9. V případech, kdy má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající oprávněn také od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2019. Prodávající si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Změnou nebo doplněním Všeobecných obchodních podmínek nejsou dotčena práva povinnosti vzniklá na základě předchozího znění obchodních podmínek.

11.2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, přičemž všechny tyto způsoby doručení jsou považovány za rovnocenné. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

Adresa pro písemné doručování: Cukrářství Viktoria s.r.o., Praha 12, Lysinská 1863/44, PSČ 143 00.
Adresa elektronické pošty: info@cukrarstvi-viktoria.cz
Telefon: 222 710 337

11.3. Pokud by vztah založený kupní smlouvou obsahoval mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se právní vztah založený kupní smlouvou vždy řídí právními předpisy České republiky a přímo závaznými předpisy Evropské unie.

11.4. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.5. Je nebo stane-li se některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nezpůsobí to neplatnost nebo neúčinnost kupní smlouvy jako celku a namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení bude užito takové ustanovení, které se co nejvíce přiblíží smyslu neplatného nebo neúčinného ujednání.

V Praze dne 01.01.2019
Cukrářství Viktoria s.r.o.